Popis

Komunitné centrum Sučany

Sme Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Venujeme sa prevažne rómskej minorite v obci, pracujeme prevažne s deťmi a mládežou. Sústredíme sa na osvetovú činnosť, preventívne a záujmové aktivity ako sú napríklad príprava na školské vyučovanie a rôzne aktivity voľnočasového typu. Podporujeme deti a mládež predovšetkým z MRK v ich rozvoji a ich sociálnemu začleňovaniu do spoločnosti.